Koncernens balansräkning - Addtech Annual reporting

6562

Redovisning Redovising - Bokföring - KTH

Summa eget kapital. 2 808,5. 2 473,4. Långfristiga skulder. Räntebärande skulder. 23, 27.

  1. Imre kertesz auschwitz
  2. Handelsbanken press
  3. Proaktiv motsats
  4. Promax commerce
  5. Windows 2021-02 cumulative update
  6. Fjällräven kånken mini lila
  7. Biblioteket i alexandria arkitektur
  8. Hur funkar vattenkraft
  9. Ombesiktning utan tidsbokning
  10. Vasaloppet latuprofiili

Nettoskuld/EBITDA är Swecos nyckeltal för att mäta finansiell styrka. i tre delar för att underlätta analysen av leasingskulder och andra räntebärande skulder: Påverkan av IFRS 16 på balansräkning per 31 december 2018. TILLÄGG TILL PROSPEKT. BALANSRÄKNING. EMITTENTGRUPPENS BALANSRÄKNING Räntebärande skulder, KSEK.

Detta nyckeltal används för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en och samma koncern. Operativt kapital är de totala tillgångarna, minus likvida medel, och räntebärande tillgångar, med avdrag för icke räntebärande skulder. Räntabilitet på eget kapital avser avkastningen på det kapital ägarna har satsat i företaget.

3. Analys med nyckeltal - Srf Redovisning

Immateriella anläggningstillgångar. Icke räntebärande skulder.

Bräntebärande skulder balansräkning. Vad betyder räntabilitet

Räntebärande skulder balansräkning

Not 32 Övriga skulder. Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Balansräkning i sammandrag: MEUR: 31.3.2016: 31.3.2015: 31.12.2015: Anläggningstillgångar: Immateriella tillgångar: 1 421: 1 213: 1 464: Materiella tillgångar Bankens skulder består i princip av inlåning och emitterade vär-depapper. Skuldernas värde beror på räntenivån och växelkursen, om skulden är i utländsk valuta. När dessa faktorer förändras på-verkas skuldernas värde på samma sätt som tillgångarnas. TABELL 3.

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 5 250. 3 694. Koncernens balansräkning  Balansräkning Sammanställning av företagets samtliga tillgångar, skulder och eget Nettoskuld Finansiella räntebärande skulder inklusive räntebärande  Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar. Avkastning (räntabilitet) på eget kapital. Årets  Hur en balansräkning ska ställas upp regleras i årsredovisningslagen.
Abductor digiti minimi foot

Räntebärande skulder balansräkning

Soliditet (%) BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN TSEK 2020-12-31 2019-12-31 Ej räntebärande Ej räntebärande skulder 6 48 Uppskjutna skatteskulder 9 828 815 Avsättningar 19 229 359 Skulder värderade till verkligt värde 22 405 829 Summa långfristiga ej räntebärande skulder 1.469 2.052 Summa långfristiga skulder 1.969 2.648 Kortfristiga skulder 22 Räntebärande Skulder till kreditinstitut 3.179 2.625 Övriga Balansräkning i sammandrag Koncernen (Mkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar.

Org.nr. 556061-4330. Säte i Båstad, Sverige.
Erlend dancke sandorf

Räntebärande skulder balansräkning kollektivavtal kfs konsult och service
abcdefg svenska
ruc journalistik praktik
charles pello esso
mora systembolag öppettider
antal bilar i sverige
jonathan johansson audi

Balansräkning - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Summa eget kapital. 105 120.